اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر جلال الدین قیاسی

حقوق کیفری و جرم شناسی دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه قم

jalalghiasi2001yahoo.com

دکتر محمد علی حاجی ده آبادی

حقوق کیفری و جرم شناسی دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه قم

dr_hajidehabadiyahoo.com

دکتر ابوالفتح خالقی

حقوق کیفری و جرم شناسی استاد گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه قم

‪Abolfath khaleghi‬ - ‪Google Scholar‬ Abolfath Khaleghi | LinkedIn Abolfath Khaleghi (researchgate.net)
ab-khaleghiqom.ac.ir
0000-0002-0518-8204


09126358556

دکتر روح الله اکرمی

حقوق کیفری و جرم شناسی دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه قم

r.akrami2013gmail.com

دکتر کیومرث کلانتری

حقوق کیفری و جرم شناسی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

k.klantariumz.ac.ir

دکتر ابوالحسن شاکری

حقوق کیفری و جرم شناسی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

a.shakeriumz.ac.ir

دکتر حسن پوربافرانی

حقوق کیفری و جرم شناسی دانشیار، حقوق جزا، گروه حقوق دانشگاه اصفهان

hpoorbafraniase.ui.ac.ir


09133288144

تلفن همراه

دکتر محمدعلی بابایی

حقوق کیفری و جرم شناسی دانشیار گروه حقوق کیفری دانشگاه بین المللی امام خمینی

m.babaeisoc.ikiu.ac.ir


09121407429

تلفن همراه

دکتر علی غلامی

حقوق کیفری و معارف اسلامی دانشیار دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)

1355gholamigmail.com

سردبیر

دکتر ابوالفتح خالقی

حقوق کیفری و جرم شناسی استاد گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، قم، ایران

ab-khaleghiqom.ac.ir
0000-0002-0518-8204

مدیر مسئول

دکتر روح الله اکرمی

حقوق کیفری و جرم شناسی دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه قم

r.akrami2013gmail.com

مدیر نشریه

دکتر امیر اعتمادی

حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه قم

ar.etemadiyahoo.com

ویراستار ادبی

محبوبه مرتضوی نسب

حقوق عمومی کارشناسی ارشد حقوق عمومی از دانشگاه قم

mahbob1387gmail.com

ویراستار انگلیسی

دکتر امیر اعتمادی

حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه قم

ar.etemadiyahoo.com