اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی غلامی

حقوق کیفری و معارف اسلامی دانشیار دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)

1355gholamigmail.com

دکتر ابوالحسن شاکری

حقوق کیفری و جرم شناسی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

a.shakeriumz.ac.ir

دکتر کیومرث کلانتری

حقوق کیفری و جرم شناسی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

k.klantariumz.ac.ir

مدیر نشریه

دکتر امیر اعتمادی

حقوق کیفری و جرم شناسی گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه قم

ar.etemadiyahoo.com

مدیر مسئول

دکتر روح الله اکرمی

حقوق کیفری و جرم شناسی دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه قم

r.akrami2013gmail.com

سردبیر

دکتر ابوالفتح خالقی

حقوق کیفری و جرم شناسی استاد گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه قم

ab-khaleghiqom.ac.ir
0000-0002-0518-8204

اعضای هیات تحریریه

دکتر جلال الدین قیاسی

حقوق کیفری و جرم شناسی دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه قم

jalalghiasi2001yahoo.com

دکتر مرتضی فتحی

حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه قم

fathiyahoo.com

دکتر روح الله اکرمی

حقوق کیفری و جرم شناسی دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه قم

r.akrami2013gmail.com