درباره نشریه

حقوق یکی از شاخه های مهم علوم اجتماعی است که به بررسی قواعد حاکم بر روابط بین افراد (اعم از حقیقی و حقوقی) در عرصه اجتماعی می پردازد. با توجه به اهمیت این علم و نقش آن در حل مسائل و مشکلات نوظهور، این مجله به ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی در زمینه حقوق کیفری کشورهای اسلامی می پردازد. بدیهی است که با پیدایش روابط اجتماعی جدید و در نتیجه اهمیت برخی مسائل حقوقی، شاخه های جدید و مستقلی از حقوق کیفری پدید آمده است که این مجله نگاه ویژه ای به این حوزه ها دارد.